Disclaimer

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Scoutingregio Rond de Rotte tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Scoutingregio Rond de Rotte expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico. Scoutingregio Rond de Rotte garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Scoutingregio Rond de Rotte hyperlinks naar andere internetsites aanbiedt, waaronder die van organisaties die aan haar gelieerd zijn en/of waarmee zij samenwerkt, betekent dit niet dat Scoutingregio Rond de Rotte de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Scoutingregio Rond de Rotte aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door Scoutingregio Rond de Rotte niet geverifieerd.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Scoutingregio Rond de Rotte aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of Scoutingregio Rond de Rotte op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Scoutingregio Rond de Rotte of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van Scoutingregio Rond de Rotte.

 

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

 

Wijzigingen

Scoutingregio Rond de Rotte behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Laatste update: 1 oktober 2023